Многофункционално горско стопанство!

Пресинформации

Покана за провеждане на обществено обсъжданеПокана

за провеждане на обществено обсъждане

 

Инвеститорът: Регионална Дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград.

На основание чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 37, ал. 5, и чл. 90, ал. 2 от Наредба № 18 от 07 октомври 2015 година за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на:

Извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработеният горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС Разлог:

 

Срещата ще се проведе на 26.09.2023 г., от 11.00 часа, в сградата на ТП ДГС Разлог.

Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на ТП ДГС Разлог, адрес гр. Разлог, общ. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф“ № 4 за периода от 11.09.2023 г. до 25.09.2023 г.

Писмени становища по изготвената инвентаризация и планове се приемат на адрес гр. Разлог, общ. Разлог, ул. „Екзарх Йосиф“ № 4 в срок до 25.09.2023 г.

 

инж. Сашко Попов
Директор на РДГ Благоевград

инж. Валентин Чамбов
Директор на ЮЗДП Благоевград