Многофункционално горско стопанство!

Обявления

ТП “Държавно горско стопанство Разлог“ гр. Разлог уведомява всички заинтересовани лица за възможността за закупуване на дърва за огрев от франко временен горски склад с определени количества и цени 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

      ТП “Държавно горско стопанство Разлог“ гр. Разлог уведомява всички заинтересовани лица за възможността за закупуване на дърва за огрев от франко временен горски склад с определени количества и цени, както следва:

 

 

Категория/асортименти

 

Мярка

 

Определени количества

 

Дължина   (м)

Цена лв/м³ без ДДС

Цена лв/м³ с включено ДДС

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ИГЛОЛИСТНИ - категория ДЪРВА

 

 

 

 

 

Дърва за горене-бб,чб,см,ела и др.

Плътен м³

960

до 1 м

48,00

57,60

Дърва за горене-бб,чб,см,ела и др.

Пространствен м³

1600

до 1 м

28,80

34,56

ШИРОКОЛИСТНИ - категория ДЪРВА

 

 

 

 

 

Дърва за горене-твърди широколистни в т.ч. бук,здб и др.

Плътен м³

660

до 1 м

75,00

90,00

Дърва за горене-твърди широколистни в т.ч. бук,здб и др.

Пространствен м³

1200

до 1 м

41,25

49,50

Дърва за горене-меки широколистни в т.ч. трп,врб,брз и др.

Плътен м³

37

до 1 м

48,00

57,60

Дърва за горене-меки широколистни в т.ч. трп,врб,брз и др.

Пространствен м³

67

до 1 м

26,40

31,68

 

 

За транспортирането на дървата за огрев ТП “Държавно горско стопанство Разлог“ гр. Разлог  не може да се ангажира към настоящия момент, тъй като още не е проведена процедура и няма сключен договор за товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

При проявен интерес се подава Заявление /по образец/ в деловодството на стопанството.

С цел осигуряване и задоволяване потребностите на повече домакинства количествата дърва в Заявлението да не превишават 10 пр.м³.

 

 

ПОДПИС: ...................***...........................

ИНЖ. ИВАН ГЕРГОВ

ДИРЕКТОР ТП „ДГС Разлог” гр. Разлог     

 

 

*** Заличена информация на основание § 1 от ДР на ЗЗЛД