Многофункционално горско стопанство!

Конкурси

„Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина“ от временни горски складове находящи се в Обект №Т-24 , подотдели Т-24, на територията на ТП „ДГС Разлог”„Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества дървесина“ от временни горски складове находящи се в Обект №Т-24 , подотдели Т-24, на територията на ТП „ДГС Разлог”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОТОКОЛ/ЗАПОВЕД

ДОГОВОР