Многофункционално горско стопанство!

Горска сертификация

ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Разлог“
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ”ДГС РАЗЛОГ”
ПОЛИТИКА НА ТП „ДГС РАЗЛОГ“ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ”ДГС РАЗЛОГ”
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС РАЗЛОГ“
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Разлог“ през 2022 г.
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС РАЗЛОГ“
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Разлог“, в които е планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2023 г.
СПИСЪК на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Разлог
ИНФОРМАЦИЯ за землища и подотдели от територията на ДГС, предвидени за ползване на дървесина през 2022 г
ДЕКЛАРАЦИЯ по Критерий 1.8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Разлог - 2021 г.
АНАЛИЗ на резултатите от проведения Мониторинг в ТП ДГС Разлог през 2021 г.
АНАЛИЗ за положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности.
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Разлог“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2021 г.
Резюме на ГСП на ТП "ДГС Разлог"
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Разлог
Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДГС Разлог“ през 2019 г.
Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Разлог
Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП „ДГС РАЗЛОГ“
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Разлог
ИНФОРМАЦИЯ за землища, местности и подотдели на територията на ТП „ДГС Разлог“, в които е планирано да се извършва ползване на дървесина през 2020 г.
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция, корупционни прояви и или конликт на интереси
Политика на ТП ДГС Разлог срещу корупцията и сродни на нея явления
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности