Многофункционално горско стопанство!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - трето тримесечие 2023 г. ЮЗДП ДП

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това от заявленията за трето тримесечие на 2023 г. - ЮЗДП ДП

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2023Г.

Телефони на лица за консултации по закупуване на ГТ 2023

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС РАЗЛОГ“

Държавно горско стопанство „Разлог” е основано през 1913 г.

Разположено е върху част от северните склонове на Пирин, югоизточните склонове на Рила и източната част на Разложката котловина.

Релефът е изключително разнообразен – планински и среднопланински, със стръмни склонове и дълбоки долове.

Надморската височина е в границите от 850 до 2250 метра.

Реките на територията на стопанството са част от хидрографската мрежа на Места и Струма.  

Общата площ на държавните горски територии е 12 589 ха, като 2% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 63%.

Преобладават иглолистните гори от бял и черен бор, смърч и ела.

От широколистните най-разпространени са букът, елшата и зимният дъб.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е около 26 000 куб.м.

В Разлог е поставено началото на залесяванията в Пиринския край.

Пионер и родоначалник на това благородно дело е Симеон Петеларов.  

Той е първият лесовъд, който започва залесяването на опороения и оголен хълм Голак.

Убит е от злодейска ръка само на 36 години.

От създаването на стопанството са извършени залесявания на над 13 000 ха.

Заедно с изградените технико-укрепителни съоръжения напълно са спрени ерозионните и поройните процеси и наводнения в Разложкия край. 

В ТП „ДГС Разлог“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Мразеница-Бачево” с площ 2212 ха и „Тишето-Годлево-Добърско” с площ 5103 ха.

По-важни представители на фауната са сърната, дивата свиня, дивата коза, мечката, вълкът, лисицата.

Птичето царство е представено от глухара, гривяка, планинския кеклик, яребицата и др.

На територията на стопанството попадат курортните комплекси в м. Предела и м. Бетоловото.

Оттук започват редица туристически маршрути към националните паркове „Пирин“ и „Рила“, както и към един от най-красивите природни резервати в България – „Баюви дупки – Джинджирица”, обявен за опазване на уникални за Европа гори от черна и бяла мура.

Районът е богат и на местности, които имат решаващо значение за съхраняване на културните ценности и традиции, на религиозната и етническата идентичност: паметник и параклис „Кулата“ („Чучката“) в м. Предела, местността Св. Илия до гр. Разлог, параклис „Св. Катерина“ в м. Катарино, параклис „Св. Георги” в м. Гергева скала до с. Бачево, параклис „Св. Богородица” – землище с. Годлево, и др.  

В местността Бетоловото е разположена почивната база на ТП „ДГС Разлог“, която разполага с два апартамента и 7 стаи с по три легла.  

Адрес: гр. Разлог 2760, Област Благоевград

ул. „Екзарх Йосиф“ № 4

тел./факс: 0886 33 11 16!

dlsrazlog@abv.bg

https://dgs-razlog.uzdp.bg

Виж още