Многофункционално горско стопанство!

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Информация и контакти

ТП „ДГС РАЗЛОГ“

Държавно горско стопанство „Разлог” е основано през 1913 г.

Разположено е върху част от северните склонове на Пирин, югоизточните склонове на Рила и източната част на Разложката котловина.

Релефът е изключително разнообразен – планински и среднопланински, със стръмни склонове и дълбоки долове.

Надморската височина е в границите от 850 до 2250 метра.

Реките на територията на стопанството са част от хидрографската мрежа на Места и Струма.  

Общата площ на държавните горски територии е 12 589 ха, като 2% от тях попадат в защитени зони по „Натура 2000”.

Лесистостта е 63%.

Преобладават иглолистните гори от бял и черен бор, смърч и ела.

От широколистните най-разпространени са букът, елшата и зимният дъб.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е около 26 000 куб.м.

В Разлог е поставено началото на залесяванията в Пиринския край.

Пионер и родоначалник на това благородно дело е Симеон Петеларов.  

Той е първият лесовъд, който започва залесяването на опороения и оголен хълм Голак.

Убит е от злодейска ръка само на 36 години.

От създаването на стопанството са извършени залесявания на над 13 000 ха.

Заедно с изградените технико-укрепителни съоръжения напълно са спрени ерозионните и поройните процеси и наводнения в Разложкия край. 

В ТП „ДГС Разлог“ са обособени два държавни дивечовъдни участъка: „Мразеница-Бачево” с площ 2212 ха и „Тишето-Годлево-Добърско” с площ 5103 ха.

По-важни представители на фауната са сърната, дивата свиня, дивата коза, мечката, вълкът, лисицата.

Птичето царство е представено от глухара, гривяка, планинския кеклик, яребицата и др.

На територията на стопанството попадат курортните комплекси в м. Предела и м. Бетоловото.

Оттук започват редица туристически маршрути към националните паркове „Пирин“ и „Рила“, както и към един от най-красивите природни резервати в България – „Баюви дупки – Джинджирица”, обявен за опазване на уникални за Европа гори от черна и бяла мура.

Районът е богат и на местности, които имат решаващо значение за съхраняване на културните ценности и традиции, на религиозната и етническата идентичност: паметник и параклис „Кулата“ („Чучката“) в м. Предела, местността Св. Илия до гр. Разлог, параклис „Св. Катерина“ в м. Катарино, параклис „Св. Георги” в м. Гергева скала до с. Бачево, параклис „Св. Богородица” – землище с. Годлево, и др.  

В местността Бетоловото е разположена почивната база на ТП „ДГС Разлог“, която разполага с два апартамента и 7 стаи с по три легла.  

Адрес: гр. Разлог 2760, Област Благоевград

ул. „Екзарх Йосиф“ № 4

тел./факс: 0747/ 801 60

dlsrazlog@abv.bg

https://dgs-razlog.uzdp.bg

Виж още